Elérhetőségek

Clematis Szappan Szalon

Cím: 9172 Győrzámoly,
Dr. Pécsi Gyula u. 24.
Telefon:
+36304718757
Mobil:
+36304718757
E-mail:
clematisszappan@gmail.com
Szállítás Nyitvatartás


Adatkezelési tájékoztatóClematis Szappan Szalon

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  SKL Mérnöki Szolgáltató Bt.

Székhely:                                9172 Győrzámoly Dr. Pécsi Gyula u 24

Adószám:                               22340304208

Cégjegyzékszám:                   08 06 013257

Weblap:                                  www.clematisszappan.hu

Kapcsolattartás:                     László Gyöngyi

Telefon:                                  36 30 4718757

E-mail:                                    clematisszappan@gmail.com

 

A SKL. Mérnöki Szolgáltató Bt. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A www.clematisszappan.hu weboldal adatkezelője az SKL. Mérnöki Szolgáltató Bt.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!

 

Tartalom

Preambulum ………………………………………………………………………….……….3

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése  ………………….……………………4

Hogyan kezeljük adatait? ……………………………………………………………..…...…5

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk? ………….……….……5

Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért? ………………….……………...……..9

Általános adatkezelési irányelveink ………………………………….……………….……10.

Hol tároljuk az adatait? …………………………………………….…………….…………11

Adattovábbítás, adatfeldolgozás …………………….…………….………………..………12.

Adatvédelmi hatósági eljárás …………………………………….….…………………..….17.

Egyéb rendelkezések …………………………………………………………………………………….…………17

 

Preambulum

A SKL. Mérnöki Szolgáltató Bt. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A SKL. Mérnöki Szolgáltató Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://clematisszappan.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítjük az érintetteket. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!

 

A SKL Mérnöki Szolgáltató Bt az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelés célja

 

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

(a) üzletmenet folytonosság
(b) folyamatos szolgáltatásnyújtás
(c) az áruházunkban történő vásárlás,
(d) számla kiállítása,
(e) a vásárlók nyilvántartása,
(f) egymástól való megkülönböztetése,
(g) a megrendelések teljesítése,
(h) a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
(i) vásárlói kapcsolattartás,

Az adatkezelés módja

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok módja történhet

 • számítógépen: Excel, áruszállítási adatbázis, weboldal belső adatbázisa
 • e-mailen

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése:

 

Érintett:

Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 

Adatkezelés:  

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 

Hogyan kezeljük adatait?

A www.clematisszappan.hu oldalán az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

A termékek megálmodója és kifejlesztője László Gyöngyi, aki nem elégedett meg azzal, hogy a saját maga által támasztott szigorú követelményeknek megfelel, így vegyész és gyógyszerész segítségével alkotta meg csodás szappanjait, hogy vásárlóinak a maximális minőséget nyújthassa.

A hozzánk beérkezett adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.

Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • termék neve
 • időpont

A leadott megrendelések az clematisszappan@gmail.com e-mail címre érkeznek.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelések esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél (adatfeldolgozói szerződés alapján), részére!

 

Felhasználás / Tárolás

számviteli bizonylat

Jogalap

szerződés

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Megőrzési idő

Számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 8 év

 

Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára

Felhívjuk figyelmét, hogy az áruszállítás esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél (adatfeldolgozói szerződés alapján), részére!

 

Felhasználás / Tárolás

áruszállító cég belső online rendelési felülete

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Megőrzési idő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Ajándék és ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelés

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím

 

Az adatok kezelésének célja az, hogy a Megrendelő ajándék formájában tudja elküldeni a kiválasztott terméket az általa megnevezett harmadik fél - Ajándékozott – részére.

Felhívjuk a Clematis Szappan Szalon részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

 

Felhasználás / Tárolás

webgenerator rendszerén belül a www.clematisszalon.hu honlap belső adatbázisa

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Megőrzési idő

Ajándékozott: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 8 év

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a vásárolt termék jellemzői
 • a vásárlás időpontja

 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni

 

Felhasználás / Tárolás

webgenerator rendszerén belül a www.clematisszalon.hu honlap belső adatbázisa

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Megőrzési idő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

Közösségi médiafelületeken keresztül érkező adatok kezelése

Facebook oldalunkon keresztül - https://www.facebook.com/clematisszappan és https://www.facebook.com/groups/clematisszappan/ -, valamint online hirdetési felületeken is adatkezelői minőségben vagyunk jelen. Hirdetéseinkben remarketing elemeket is használunk a hatékonyabb reklámozás érdekében.

Kezelt adatok köre: a közösségi médiában Ön által nyilvánosságra hozott adatok.

Felhasználás

online

 

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Felhasználási idő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.clematisszappan.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről; 

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 
 • megkönnyítik a weboldal használatát; 
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 • Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

 

 

Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért?

Az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt., a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő további kijelenti, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.

Információbiztonság

Az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt. elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Weblapunk, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Általános adatkezelési irányelveink

Felhívjuk az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);  
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);  
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Az Ön személyes adatainak használatát Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi jogalapokra hivatkozva határozza meg:

 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

a személyes adatok kezelése és használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

amennyiben az adatkezelő által kezelt adatok hozzájárulás jogalappal kerültek kezelésre,   abban az esetben a megadást követően bármikor vissza is vonhatók jelen Tájékoztató erre vonatkozó módja szerint.

Hol tároljuk az adatait?

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:

9172 Győrzámoly Dr. Pécsi Gyula u 24.

Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

 

A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonása.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre

Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:

-  szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.

Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

 

Az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt. adatfeldolgozói:

Az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel:

Kik láthatják az Ön adatait?

Az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt. vezető tisztségviselői

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég

Név. Nyulasi Zsuzsanna e.v

Székhely: Győr,9025,Temető u 25 2/2

Adószám: 67143467128

Cégjegyzék szám: e. v. nyilv sz. 43590880

 

Hozzáférhetőség

könyvelés: számlán szereplő adatok

bérszámfejtés: munkavállalói adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

 

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég.

 

Honlap felügyelet, tárhely szolgáltató:

Név: Webgenerator Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 2.

Adószám: 11748502-2-18

Cégjegyzék szám: 18 09 113 578

 

A Webgenerator Kft. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult.

 

Hozzáférhetőség

a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok

Jelen Szabályzat alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthat el az adatkezelő utasításai alapján.

 

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

 

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) 11 cégnév (22 székhely) adatkezelő által a(z) clematisszappan.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím, Cégnév, Telefonszám, Számlázási cím, Szállítási cím

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Hozzáférhetőség

a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

 

Futárszolgálat:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adószám: 12369410244

Cégjegyzék szám: 13 09 111755

 

Hozzáférhetőség

az áruszállítással kapcsolatban megadott személyes adatok

Jogalap

az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

 

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog

Az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt.  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az SKL Mérnöki Szolgáltató Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk arról, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben a Győri Járásbírósághoz fordulhat panaszával.

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Clematis Szappan Szalon - Magyar